Polityka prywatności

Polityka prywatności plików oraz cookies („Polityka prywatności”)

Kontakt Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz usługi z usługami za jego działanie. Jest również członkiem społeczności społeczności informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w wykorzystywaniu danych osobowych iw sprawie swobodnego działania takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) ( dalej RODO).

Właściciel serwisu przywiązuje wagę do poszanowania użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i objęte ochroną przed osobami nieupoważnionymi. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

Właściciel serwisu zapewnia, że ​​jego nadrzędnym celem jest wykonywanie usług w ramach usług ochrony prywatności na poziomie, co zmniejsza poziom wymogom stawianym przez przepisy prawa, aw tym przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą inną.

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innych cechach. Zbieranie tych danych zdarzenia się, w zależności od ich zachowania – rzeczywiste lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba, która jest w jakikolwiek sposób z serwisu dopuszcza wszelkie zasady zawarte w polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany zmian w standardzie.

 1. Informacje ogólne, pliki cookies
  1. Właścicielem i operatorem serwisu jest MISSISSIPPI SC Piotr Przykaza, Dominik Cyranowicz z siedzibą w Warszawie, adres: Czorsztyńska, 01-410 Warszawa, wpisany do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, podlegago przez Sąd Rejonowy w , Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , numer NIP : 5272732211, numer REGON: 360992327. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników („Administrator”).
  2. W ramach działania Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również wykorzystuje działanie remarketingowe, wykorzystuje w ramach tych działań Administrator nie wykorzystuje danych osobowych w korzystaniu z RODO.
  3. Serwis funkcji pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowania w uzyskaniu sposobu:
   1. Serwis automatycznie zbierający informacje, które są zawarte w plikach cookies.
   2. poprzez wejścieie wprowadzane przez użytkowników danych serwisu, w których działasz na stronach serwisu.
   3. za moduł gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane dane informatyczne, w ramach plików tekstowych, które są przeznaczone do korzystania z usługi użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookie pochodzące ze strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz charakterystyczny numer.
  5. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie iw serwisie m. in. adres IP, rodzaj przeglądania, używanej domeny, używanej wersji, rodzaj systemu operacyjnego, przeglądanie, ekran rozdzielczości, przeglądanie kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których usługą wchodzisz do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie są widoczne także na znak osoby konkretnej z serwisu.
  6. W ramach serwisu mogą dołączać inne strony internetowe. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Właściciel serwisu może być używany z usługami użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Kontakt Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
  7. Podmiotem zamieszczającym na końcu interfejsu użytkownika serwisu plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
  8. Pliki cookies są w celu:
   1. korzystanie ze stron internetowych serwis do korzystania z serwisu oraz korzyści z korzystania ze stron internetowych; w plikach zainstalowanych w interfejsie użytkownika serwisu i odpowiednio obsługujących stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzenie statystyk, które umożliwiają zrozumienie, w jaki sposób korzystanie z usług ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   3. Czas obsługi serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu nie ma muzyki na każdym podstronie serwisu ponownie wpisz login i hasło.
  9. W ramach serwisu są rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, płatne do korzystania z usług w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
   2. pliki cookies służące do bezpieczeństwa bezpieczeństwa, np. wcześnie dodano nadużyć,
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, źródło pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,
   4. „reklamowe” pliki cookies, dostarczanie użytkownikom serwisu treści
   5. „funkcjonalne” pliki cookies, które „zapamiętają” wybrane przez użytkownika serwisu obsługi i obsługi serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie języka.
  10. W ramach serwisu są dwa podstawowe typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w systemie końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się użytkownika lub serwera oprogramowania (przeglądarki internetowe). „Stale” pliki cookies są zaawansowane w końcowym serwisie użytkownika przez czas, który jest używany w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.
  11. W ramach udostępnianej ilości oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych umożliwia udostępnianie plików cookie w produkcie końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość wykonania w dowolnym momencie zmiany obsługi plików cookie. Ustawienia te mogą zmienić się w opcjach przeglądania sieci (oprogramowania) m.in. w jaki sposób, który uruchomi obsługę plików cookie bądź wymusić działanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookie w jego obsłudze. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookie są dostępne w ustawieniach sieci.
  12. Ograniczenia używania plików cookie mogą być wykorzystywane na niektórych stronach internetowych serwisu.
  13. Pliki cookie umieszczane w końcowym serwisie użytkownika mogą być również obsługiwane przez współpracujących z serwisem reklamodawców oraz partnerów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych, informacji o kontaktach
  1. Dane użytkowników serwisu mogą być wyświetlane przez Administratora:
   1. w przypadku korzystania z serwisu wyrazi na użytek w niektórych usługach w serwisie informacyjnym, w celu wykonywania działań, których formularze te obsługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo
   2. Kiedy powstaje potwierdzenie wykonania umowy, którego wykorzystanie jest wykorzystywane do korzystania z serwisu (art. 6 ust. l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia uzyskanie umowy między Administratorem a korzystaniem z serwisu.
  2. W ramach serwisu uzyskuje się dostęp do danych osobowych, które są wyłącznie wykorzystywane przez użytkowników serwisu. Administrator danych osobowych użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie określonym dla celów w oparciu o 1 lit. aib powyżej i przez okres do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak obsługi danych przez użytkownika serwisu może w niektórych przypadkach niemożności realizacji celów, dla których podanie danych jest wsparciem.
  3. W ramach formularzy używanych w serwisie lub w celu wykonywania usługi wykonawczej w ramach serwisu można zbierać dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, hasło.
  4. Dane zawarte w tym zakresie, które służą Administratorowi przez użytkownika serwisu, mogą być przez Administratora podmiotu zewnętrznego, współpracującego z Administratorem w związku z działaniem przez niego użytkowników serwisu w odniesieniu do 1 lit. aib powyżej.
  5. Dane podane w ramach pomocy technicznej w są wspierane w celu korzystania z funkcji dostarczania pomocy, dodatkowo mogą być wykorzystywane przez Administratora także w korzystaniu z zasobów archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane techniczne, komentarz jest przez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
  6. Użytkownik serwisu, w przypadku, gdy posiada taki protokół, poprzez zaznaczenie obsługi systemu w formularzu rejestracyjnym, może skorzystać z funkcji dostarczania informacji za pomocą środków komunikacji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą drogą (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku korzystania z usługi, aby uzyskać dostęp do informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, można skorzystać z takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa do zezwolenia na otrzymywanie informacji jest dostarczany przez połączenie, które wysyła pocztą, na adres wraz z odpowiednim oprogramowaniem z podaniem imienia i obsługi serwisu.
  7. Dane podane w formularzu mogą być podmiotem realizującym niektóre usługi – w każdym przypadku dotyczą korzystania z informacji o autoryzowanej rejestracji domeny do określonego podmiotu operatora domeny (w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej jbr – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z każdym Administratorem w takim zakresie.
  8. Dane użytkowników serwisu są opracowane w oparciu o dane, w których stosowane są środki techniczne i operacyjne, których działanie opiera się na danych zgodnych z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.
  9. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia danych osobowych użytkowników serwisu przez Administratora może również nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
  10. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.
 3. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.

  Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

  2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

   1. Kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy
   2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  5. 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

  6.  6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

   Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Realizacja powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

  W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Logi serwera
  1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
   1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
   2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
   3. nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),
   4. czas nadejścia zapytania,
   5. kod odpowiedzi http,
   6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
   7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,
   9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

   Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

  2. Zgromadzone przez operatora logi czasu rzeczywistego są widoczne przez czas jako materiał pomocniczy, służący do zasilania administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane poza innym podmiotem niż operator lub współpracujący z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji źródłowych w tych plikach można wyświetlić zestawienie statystyk pomocy w administrowaniu serwisem. Podsumowanie takiej statystyki nie dotyczy cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.